DISCLAIMER

This site is a mirror of the original site, made in 2022 by Heraldry of the World. The original site is unaltered. This mirror functions as an archive to keep the material available on-line.
All rights remain with the late Hubert de Vries, the original site owner.

FLEVOLAND

 

 

 

Terug naar Nederland

 

 

Het wapen  van Flevoland is golvend doorsneden van blauw en zilver met een van goud en blauw golvend doorsneden zeeleeuw met een zilveren lelie in de rechterklauw.

 

Polder en Provincie.

            Het Openbaar Lichaam van de Zuidelijke IJsselmeerpolders dat onder leiding van een landdrost ingesteld was om de drooglegging en ontwikkeling van Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland te begeleiden, bediende zich aanvankelijk van een vignet waarop de omtrekken van het nieuwe land en zijn omgeving binnen een cirkel waren ingetekend. [1]

            Dit wel erg nuchtere vignet werd bij K.B. van 16 maart 1981 vervangen door een wapen waarbij de bepaling gold dat het bij de instelling van de gemeente Almere als rechtsopvolger van het Openbaar Lichaam verder door de gemeente zou worden gebruikt. [2]

            Bij het ontwerp is uitgegaan van een levensbeschrijving van de Heilige Bonifatius uit de jaren 755-768 waarin de naam "Almere" voorkomt. Gekozen werd voor het scheepje waarmee Bonifatius over het Almere zou kunnen zijn gevaren als belangrijkste voorstelling. Bij gebrek aan kennis hoe een binnenvaartuigje er in de achtste eeuw kan hebben uitgezien, werd een koggeschip afgebeeld dat van de twaalfde tot de veertiende eeuw in de handelsvaart werd gebruikt. Het kwam op een hartschild te staan op een van rood en zwart gegeerd veld. [3] Als schildhouders dienen twee zilveren zeepaarden met rode hoeven en vinnen.

            Bij het totstandkomen van de Provincie Flevoland op het gebied van de voormalige Zuidelijke IJsselmeerpolders bij wet van 27 juni 1985 (die in werking trad op 1 januari van het volgende jaar) was het wapen met het koggeschip volgens afspraak in gebruik bij de gemeente Almere. Op initiatief van Gedeputeerde Staten van Flevoland werd bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1986 no. 63 de nieuwe provincie een wapen verleend. [4] Hierin symboliseert het veld het water en de lucht en de leeuw de door het Rijk geschapen nieuwe toestand. In zijn klauw houdt de leeuw de lelie uit het wapen van Ing. Lely, de gees­telijke vader van het plan tot drooglegging van de Zuiderzee. Als pronkstukken werden de ook voor de andere nederlandse provincies gebruikelijke kroon en leeuwen toegevoegd.[5]

 

 

 

Noordoostelijke Polder

Zuidelijke IJsselmeerpolders

 

Wapen van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, later van de gemeente Almere zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 16 maart 1981

 

DE HOGE RAAD VAN ADEL

 

Gelet of het Koninklijk Besluit van 16 maart 1981, no. 155,

 

VERKLAART,

 

dat daarbij aan het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

is verleend het onderstaande wapen,

 

 

waarvan de beschrijving luidt als volgt:

 

 

Gegeerd van kee; en sabel; in een hartschild van goud een kogge van sabel met een zeil van azuur waarop een lelie van zilver en komende uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van vier stukken, azuur en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee zeepaarden van zilver, gevind, getstaart en gehoefd van keel.

 

Gedaan te ‘s Gravenhage, 10 september 1981

 

DE HOGE RAAD VAN ADEL

 

Voorzitter

 

Secretaris

 

De verlening van het wapen van Flevoland luidt als volgt:

 

 

DE HOGE RAAD VAN ADEL

 

Gelet of het Koninklijk Besluit van 4 juli 1986, no. 63,

 

VERKLAART,

 

dat daarbij aan de provincie Flevoland is verleend het onderstaande wapen,

 

 

waarvan de beschrijving luidt als volgt:

 

Golvend doorsneden van azuur en zilver en over alles heen een zeeleeuw golvend doorsneden  van goud en azuur geongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels an gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

 

 

Gedaan te ’s Gravenhage, 10 februari 1987

DE HOGE RAAD VAN ADEL

 

Voorzitter

 

Secretaris

 

Ć Zie afbeelding in de kop van dit artikel

 

 

Back to Main Page

 

 © Hubert de Vries 2017-01-29

 

 

 [1] Sierksma, K. De gemeentewapens van Nederland. Utrecht/Antwerpen, 1968. pp. 159 & 251.

[2] Bontekoe, G.A.: Het wapen van het openbaar lichaam "De Zuidelijke IJsselmeerpolders". In: D.N.L., 1981, kol. 424-426.

[3] Er zijn goede gronden om aan te nemen dat met de kogge het scheepje uit het stadszegel van Amsterdam is bedoeld en dat het rode en zwarte veld een verwijzing is naar het wapen van Amsterdam. Dit ondanks dat de ontwerper het tegendeel beweert. Zie hiervoor: Sierksma, K: Het wapen van het openbaar lichaam "de Zuidelijke IJsselmeerpolders". In: D.N.L. 1982, kol. 179-180.

[4] Reigersman, C.L.: Het wapen van de provincie Flevoland. In: D.N.L. 1987, kol. 69-71. Zie de appendix voor de tekst van het K.B..

[5] Dit artikel verscheen eerder in:  Vries, Hubert de: Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg. Amsterdam, 1995.

 

Flag Counter In cooperation with Heraldry of the World